1. Personuppgiftslagen 523/1999 10§ och 24§ Uppdaterad: 14.5.2018

Fresh Servant Oy Ab:s Registerbeskrivning för kund- och konsumentärenden

Register:
Kund- och konsumentärenden
 
2. Registeransvarig:
Fresh Servant Oy Ab (FO-nummer 1015502-2), Fresh Sallad & Deli Oy Ab (2660819-6), Fresh ServiceGrossist Oy Ab (2660701-1)
Bärholmsvägen 12
68870 EDSEVÖ
 
3. Kontaktperson för registerärenden:
Kvalitets- och produktutvecklingschef Päivi Björkman
Bärholmsvägen 12, 68870 EDSEVÖ
paivi.bjorkman@fresh.fi
 
4. Användningsändamål och innehåll:
Registret används för behandling av kundärenden, konsumentärenden och produktreklamationer samt för hantering av krediteringar och skadeersättningar.

Registret innehåller:
namn- och kontaktuppgifter

Uppgifterna sparas 2 år.
 
5. Uppgiftskälla
Kundens eller konsumentens egen anmälan (via telefon, brev, internetformulär, muntligen på plats eller på annat motsvarande sätt)
 
6. Överlåtelse av personuppgifter och information huruvida uppgifter översänds till stater utanför EU eller EES
De uppgifter kunden gett kan överlåtas till bolag som hör till koncernen Fresh Servant Oy Ab och koncernen Fresh Servant Oy Ab:s samarbetspartners då det är nödvändigt för att kontakta kunden. Uppgifter översänds inte till stater utanför EU eller EES.
 
7. Registeranvändning och skydd av registeruppgifterna
Uppgifterna sparas i den registeransvariges datasystem och skyddas med hjälp av operativsystemets säkerhetsprogramvara. Registeranvändning förutsätter personligt användarnamn och lösenord. Användarnamn och lösenord ges enbart åt registeransvariges anställda och enbart då den anställdes befattning och arbetsuppgifter så kräver. Registeruppgifterna förvaras i låsta och skyddade utrymmen. Uppgifter på papper sparas i låsta utrymmen och tillgång till uppgifterna ges enbart åt de anställda som arbetar med skötsel av reklamationer.
 
8. Barns personuppgifter
Fresh Servant Oy Ab samlar inte medvetet personuppgifter för barn under 15 år. Om ett barns förmyndare upptäcker att barnet överlämnat sina personuppgifter kan uppgifterna tas bort från registret genom kontakt till registeransvariges kontaktperson som nämns i punkt 3.
 
9. Granskning och korrigering av personuppgift
Den registrerade har rätt att granska och vid behov korrigera sina uppgifter i registret. Begäran om granskning av uppgifter skall sändas skriftligen fritt formulerad och undertecknad till adressen:
Fresh Servant Oy Ab/granskning av personuppgifter, Bärholmsvägen 12, 68870 EDSEVÖ